1 OVER DEZE VERKLARING

1.1
Wij stellen uw interesse in onze producten en diensten op prijs. Wij vinden uw privacy belangrijk en willen graag dat u zich prettig voelt bij de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, opslaan en delen.

1.2
Deze verklaring beschrijft de manier waarop de moedermaatschappij Daimler Truck AG, en haar dochtervennootschap Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., omgaat met uw persoonsgegevens.

1.3
Wij kunnen deze verklaring wijzigen. Bezoek dus regelmatig deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent over de wijzigingen. Zie hiervoor verder artikel 12 ‘Wijzigen van deze verklaring’.

1.4
Deze verklaring hebben we voor het laatst gewijzigd op 1 april 2022.

2 WIE WIJ ZIJN

2.1
Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., gevestigd aan de Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is een bedrijf dat beslist met welk doel en op welke manier zij uw persoonsgegevens verwerken.

2.2
Neem contact op met onze Data Protection Coördinator voor meer informatie over ons privacy beleid of als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de contactgegevens vinden in artikel 13 ‘Contact’.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE VERKRIJGEN

3.1
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Dit zijn: gegevens over uzelf die u vrijwillig aan ons verstrekt via post, telefoon, e-mail, door het invullen van informatie op onze websites of onze pagina’s op sociale media of op een andere manier. De gegevens die u ons verstrekt zijn uw naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummer, e-mailadres en adres) en, afhankelijk van de door u gekozen producten en diensten, ook gegevens over uw financiële situatie (zoals salarisstroken en een verklaring over de gezinssamenstelling), een kopie van uw identiteitsbewijs, uw voertuiggegevens waaronder uw Voertuig Identificatie Nummer (VIN) en uw kenteken, uw schadeverleden, voertuiginspectie gegevens en uw mening over onze producten en diensten.
Persoonsgegevens die wij over u verzamelen
Wij kunnen gegevens verzamelen van uw openbare profiel op een sociaal netwerk van derden waarvoor u toestemming tot delen hebt gegeven.
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw financiële situatie via bijvoorbeeld BKR (Nederland) en Graydon, en ook gegevens over uw claimverleden via FISH (Nederland).
Als wij het gefinancierde voertuig niet binnen de gestelde termijn terug ontvangen of bij aanwijzingen dat het gefinancierde voertuig is, of zal worden, ontvreemd en/of verkocht kunnen wij uw voertuiglocatiegegevens opvragen bij de voertuigfabrikant (bijv. Daimler Truck AG) of bij de leveranciers van in het voertuig ingebouwde telematicadiensten (bijv. Fleetboard, Uptime, Omniplus).

4 WAARVOOR WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

4.1
Wanneer u TOESTEMMING heeft verleend
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken wanneer u ons hiervoor toestemming heeft verleend:
• om ze te delen met de erkende partners van Daimler Truck voor het maken van proefritten of na een terugbelverzoek van u;
• om u brochures en ander materiaal te bezorgen waarom u ons heeft gevraagd;
• om u per e-mail, SMS, post of telefoon te benaderen met marketinginformatie over voertuigen van Daimler Truck of andere producten en diensten (zie het artikel 11 ‘Marketing’ voor meer gegevens).

4.2
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor al deze doeleinden op ieder moment intrekken. Zie voor meer informatie artikel 8.4 ‘Intrekken van toestemming’.

4.3
Wanneer wij een OVEREENKOMST met u uitvoeren
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is:
• voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten;
• om, op uw verzoek, stappen te zetten die voorafgaan aan het afsluiten van een overeenkomst met u;
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden gebruiken:
• om uw overeenkomst te beëindigen;
• om u te informeren over verkeersboetes ten laste van het voertuig dat u leaset;
• om onze pechdienst in staat te stellen pechdiensten van derden in te schakelen;
• als u een (tijdelijke) verzekeringsdekking neemt of al heeft afgenomen;
• om claims onder een (tijdelijke) verzekeringsdekking of een soortgelijk product af te handelen.

4.4
Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder valt onder meer:
• het meewerken met de Belastingdienst, politie, het bevoegde voertuigencentrum (RDW in Nederland) of andere overheidsinstellingen of instanties;
• u identificeren wanneer u contact met ons opneemt;
• het controleren van de gegevens die wij over u hebben;
• voor het uitvoeren van kredietbeoordelingen en het raadplegen van nationale krediet registers om uw financiële draagkracht vast te stellen en aan onze zorgplicht te voldoen;
• het rapporteren van gevallen van fraude;
• het doen van checks op de toepasselijke sanctielijsten;
• het bewaren van uw aanvraagdossier dat geleid heeft tot een overeenkomst met ons;
• het voldoen aan uw verzoeken voor de uitoefening van uw rechten, bijvoorbeeld: wanneer u ons heeft verzocht u niet te benaderen voor marketingdoeleinden, registreren wij dit, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

4.5
Wanneer er sprake is van GERECHTVAARDIGD BELANG
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken bij het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf:
• voor het uitvoeren van kredietbeoordelingen, voor het (verder) ontwikkelen van krediet risico-instrumenten en voor het opstellen van de daaruit voortvloeiende rapportages. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens in onze krediet risico-instrumenten vindt u in artikel 10 ‘Kredietbeoordelingen, de (verdere) ontwikkeling van kredietrisico-instrumenten en rapportages’.
• voor het bewaren van uw aanvraagdossier om aan te tonen dat het raadplegen van nationale krediet registraties en sanctielijsten is gedaan om een overeenkomst met u af te sluiten op uw verzoek;
• voor marktonderzoek, om de producten en diensten die wij u aanbieden continu te verbeteren;
• om onze websites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, testen en statistiek;
• voor marketingactiviteiten anders dan die waarvoor wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld om u een vervroegde contractverlenging te kunnen aanbieden;
• voor analyse om ons debiteurenmanagement en de efficiëntie van onze inningen te verbeteren;
• om een incassobureau in te huren als u de aan ons verschuldigde bedragen niet voldoet. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op het feit dat een incassobureau een effectievere, kostenefficiëntere manier kan bieden om vorderingen te innen;
• om uw voertuiglocatiegegevens te verstrekken aan serviceverleners die uw voertuig recupereren evenals aan gerechtelijke instanties als wij het gefinancierde voertuig niet binnen de gestelde termijn terug ontvangen of bij aanwijzingen dat het gefinancierde voertuig is, of zal worden, ontvreemd en/of verkocht;
• voor de veiligheid van het netwerk en de gegevens, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang;
• voor bedrijfsherstructurering of de reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of activa;
• voor de verbetering van de efficiëntie, nauwkeurigheid of andere verbeteringen van onze databanken, processen en systemen;
• voor het verbeteren van ons interne controle- en risicobeheersingsraamwerk, onder meer door het uitvoeren van interne audits (door groepsmaatschappijen);
• voor de preventie van fraude en andere criminele activiteiten;
• om onze contractuele of overige wettelijke rechten af te dwingen of te verdedigen of juridische procedures te starten of om een verdediging te voeren in juridische procedures;
• voor algemene administratieve doeleinden, waaronder het beheren van uw verzoeken, klachten of schadeclaims en voor het verzenden van serviceberichten.

5 ANDEREN MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

5.1
Bedrijven die behoren tot de Daimler Truck Groep en erkende partners
Wij kunnen uw gegevens delen met onze moedermaatschappij Daimler Truck AG en haar dochtervennootschappen, waaronder DTFS GmbH, Daimler Truck Financial Services Belgium NV/SA, fabrikanten, importeurs en door Daimler Truck AG erkende partners (bijvoorbeeld dealerbedrijven). Zij mogen uw persoonsgegevens gebruiken zoals is aangegeven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’ voor aanvullende producten en diensten op onze eigen producten en diensten, bijvoorbeeld verzekeringsproducten. Artikel 14 ‘Over ons’ bevat detailgegevens over de voornaamste Daimler Truck Groepsvennootschappen, waarmee wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

5.2
Onze leveranciers en dienstverleners
Wij kunnen uw gegevens delen met derden zoals dienstverleners, tussenpersonen, onderaannemers en andere organisaties om diensten te verlenen aan ons of direct aan u namens ons. Deze derden kunnen zijn: (schade)verzekeraars, clouddienstverleners zoals hosting en e-mailbeheer, reclamebureaus, administratieve dienstverleners, kredietverzekeraars, kredietbeoordelaars, dienstverleners binnen de verzekeringsmarkt of andere derden die diensten aan ons verlenen. Dienstverlenende derden ontvangen van ons alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor hun dienstverlening en zij zijn volgens het contract verplicht uw gegevens veilig te beheren. In sommige gevallen treden zij op als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens en wij adviseren u dan ook hun privacyverklaring te lezen. Als dienstverlenende derden in onze opdracht persoonsgegevens verwerken doen zij dat alleen volgens onze specifieke instructies.

5.3
Derden die producten en diensten leveren

Wij werken nauw samen met verschillende derden om u aanvullende producten en diensten aan te bieden.
Wanneer u een of meer van deze producten via ons (bijvoorbeeld, via onze websites) aanschaft of er informatie over aanvraagt kan de derde partij uw gegevens gebruiken om u informatie te geven en aan hun verplichtingen te voldoen volgens de overeenkomst die u met hen bent aangegaan.
Deze derde partijen kunnen uw gegevens met ons delen. Wij gebruiken deze gegevens dan volgens deze verklaring. In sommige gevallen treden derden op als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw gegevens en wij adviseren u dan ook hun privacyverklaring te lezen.

5.4
Andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen delen
Wij mogen uw persoonsgegevens aan een derde partij overdragen als onderdeel van een verkoop van (een deel van) het bedrijf en de activa of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie. Wij mogen uw persoonsgegevens ook overdragen wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze openbaar te maken of te delen, om een misdrijf op te sporen of te melden, om naleving of toepassing van onze contractuele voorwaarden af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bezoekers en klanten te waarborgen, om claims onder een (tijdelijke) verzekeringsdekking of een soortgelijk product af te handelen en/of voor het doen van checks op de toepasselijke sanctielijsten. Wij zullen echter altijd uw recht op privacy waarborgen.

6 WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN BUITEN DE EER

6.1
Alle gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een van de bedrijven binnen onze groep is opgericht in een land buiten de EER of wanneer een of meer van onze servers of die van een dienstverlenende derde zich in een land buiten de EER staan. Deze landen kennen mogelijk niet dezelfde wetgeving voor gegevensbescherming als de landen in de EER.

6.2
Wanneer wij uw gegevens overbrengen naar gebieden buiten de EER zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. In deze gevallen nemen wij passende beschermingsmaatregelen om uw recht op privacy te beschermen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het contract met de ontvanger(s) van persoonsgegevens. Hetgeen wij overeengekomen zijn met de ontvangers voldoet aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europose Commissie zijn opgesteld.

6.3
Als u buiten de EER onze diensten gebruikt, kunnen wij uw gegevens overbrengen naar gebieden buiten de EER om u deze diensten te kunnen bieden.

7 VINDT GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING PLAATS

Bij de kredietcontrole door Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. wordt er gebruikt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op grond van artikel 22 AVG. Zoals vermeld in artikel 22, paragraaf 3, heeft u het recht op persoonlijke tussenkomst van een kredietbeoordelaar voor deze geautomatiseerde beslissing, zodat u zich kan laten informeren over de grondslagen van deze beslissing. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.
De gebruikte gegevens voor de beslissing komen uit de informatie die u verstrekt heeft bij de aanvraag, kredietcontroles bij de kredietagentschappen, controles op aanwezigheid op Daimler Truck sanctielijsten en informatie over de algemene betalingsgeschiedenis van eerdere financieringsovereenkomsten.
Dit wordt geëvalueerd tijdens de kredietcontrole en zal, met behulp van een vastgesteld wiskundig en statistisch proces, de kans op wanbetaling bepalen. Daarnaast worden bijvoorbeeld wiskundige en statistische modellen gebruikt voor fraudepreventie. Op basis van deze kansen en andere besluitvormingsregels, die rekening houden met bijkomende factoren (zoals positieve/negatieve betalingsgeschiedenis of budget), wordt een geautomatiseerde beslissing genomen over uw financieringsaanvraag. De beslissingen worden genomen op basis van alle beschikbare informatie. Met betrekking tot de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten: De gebruikte wiskundige en statistische methoden en de besluitvormingsregels worden regelmatig in kwaliteit getoetst en indien nodig aangepast aan (verdere) ontwikkeling.

8 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

8.1
Een aantal factoren bepaalt de bewaartijd bij het verzamelen van uw persoonsgegevens, waaronder het doel waarvoor wij die gegevens gebruiken en onze verplichtingen volgens overige wetgeving.

8.2
Wij bewaren gegevens die te herleiden zijn tot personen niet langer dan noodzakelijk.

8.3
Wij kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben om aanspraak te maken op een claim, een claim in te dienen of om een verdediging te voeren tegen een claim. In die gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na het laatste gebruik zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’. In het geval u bij ons een (schade)verzekering heeft afgenomen bewaren wij uw persoonsgegevens (maximaal) gedurende 10 jaar na het laatste gebruik zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?.

8.4
De enige uitzonderingen hierop zijn:
• wanneer de wet ons verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren of eerder te wissen;
• wanneer u gebruik maakt van uw recht de gegevens te laten wissen en wij deze niet hoeven te bewaren om eerdergenoemde redenen (zie hiervoor ook Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan in artikel 8.6).

9 UW RECHTEN

9.1
Uw rechten
De wet voor gegevensbescherming geeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kunnen wij u vragen om gegevens die uw identiteit bevestigen. U kunt uw verzoek richten aan onze Data Protection Coördinator. De contactgegevens staat in artikel 13 ‘Contact’.
U ontvangt van ons een reactie binnen 30 dagen nadat wij deze gegevens hebben ontvangen of, wanneer deze gegevens niet nodig zijn, binnen 30 dagen nadat wij uw verzoek ontvangen hebben.

9.2
Toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht per brief of e-mail een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Wij mogen u niet een kopie geven van persoonsgegevens van andere personen dan uzelf of wanneer er een andere rechtmatige reden is om u deze gegevens niet te geven.

9.3
Verbeteren en actualiseren van uw persoonsgegevens

De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij werken er dan ook aan het voor u gemakkelijker te maken de gegevens die wij van u hebben in te zien en te verbeteren.
Laat het ons weten wanneer uw naam of (e-mail)adres verandert of wanneer u vaststelt dat andere informatie die wij over u hebben onjuist of verouderd is.

9.4
Intrekken van uw toestemming

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.

9.5
Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U kunt schriftelijk of via e-mail bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’. Als u bezwaar maakt, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de duur van het onderzoek, behalve voor die doeleinden waarvan wij zeker zijn dat wij uw persoonsgegevens mogen blijven verwerken. Als wij van mening zijn dat uw bezwaar terecht is, dan stoppen wij het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden definitief. In andere gevallen geven wij u een verklaring waarom het nodig is dat wij uw gegevens blijven gebruiken.
Wij voldoen altijd aan uw verzoek om niet langer gebruik te maken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

9.6
Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’, dan kunt u per brief of e-mail een verzoek indienen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, behalve als de wet ons toestaat uw persoonsgegevens langer te gebruiken.
In de volgende situaties kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
• wanneer u denkt dat onze verwerking van uw gegevens onwettig is;
• wanneer u al bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens en tijdens ons onderzoek hiernaar;
• wanneer u ons verplicht de gegevens te bewaren voor juridische procedures.
In deze situaties mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij uw toestemming daarvoor hebben of als dit ons wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander persoon of bedrijf te beschermen of voor juridische procedures.

9.7
Overbrengen van uw persoonsgegevens naar een gestructureerd gegevensbestand
Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in artikel 4 ‘Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?’, dan kunt u per brief of e-mail een verzoek indienen voor een kopie van uw persoonsgegevens in de vorm van een gestructureerd gegevensbestand. Wij zullen u deze kopie elektronisch toesturen in een gestructureerde, algemeen gangbare en machine leesbare vorm.
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen als dit technisch mogelijk is. Wij mogen u niet een kopie van persoonsgegevens geven van andere personen dan uzelf of wanneer er een andere rechtmatige reden is om u deze gegevens niet te geven.

9.8
Klacht neerleggen bij de toezichthoudende instanties voor databescherming

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties wanneer u bezorgd bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Kijk voor meer informatie op de website van uw nationale toezichthouder:
Voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

10 BEVEILIGING

10.1
Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens

Alle bedrijven van de Daimler Truck Groep gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens, die u heeft gegeven en die wij beheren, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is altijd gebaseerd op ons beleid inzake gegevensbescherming. Dit beleid is te vinden op onze website https://www.daimlertruck.com/privacy/

11 KREDIETBEOORDELINGEN, ONTWIKKELING VAN KREDIETRISICO-INSTRUMENTEN EN RAPPORTAGES

11.1
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van een kredietbeoordeling treedt Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. op als verwerkingsverantwoordelijke. Het doel van de verwerking is om de kredietwaardigheid van de klant met betrekking tot onze financierings- en leasingdiensten te controleren.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van kredietrisico-instrumenten en de daarmee samenhangende rapportages. Hierbij treden Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. en Daimler Truck AG op als gezamenlijke verwerkings-verantwoordelijken.

11.2
Waar komen mijn gegevens vandaan en welke gegevens worden verwerkt in mijn kredietbeoordeling?
De gegevens die worden verwerkt voor de kredietbeoordeling, voor de (verdere) ontwikkeling van kredietrisico-instrumenten en voor rapportage worden ontleend aan uw financieringsaanvraag of worden verstrekt door nationale kredietregisters, kredietagentschappen of bedrijfsinformatie registers.
De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

  • Klantnummer
  • Aanvraaggegevens (zoals aanvraagnummer, aantal gefinancierde voertuigen)
  • Informatie over particuliere klanten (zoals regio, beroep) en commerciële klanten (zoals de industrie)
  • Contractgegevens (zoals contractnummer, looptijd, financieringsproduct)
  • Voertuiggegevens (zoals model, catalogusprijs, leeftijd van het voertuig)
  • Gegevens uit salarisoverzichten
  • Kredietwaardigheid- en/of bedrijfsinformatie verkregen van nationale kredietregisters, kredietagentschappen of bedrijfsinformatie registers
  • Informatie over betalingsgedrag voor eerdere financieringsovereenkomsten

Voor de kredietbeoordeling worden bovengenoemde gegevens verwerkt onder een pseudoniem in combinatie met het klant- en/of aanvraagnummer. Gegevensverwerking ten behoeve van (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en interne rapportages vindt in eerste instantie plaats onder een pseudoniem.

11.3
Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?

Voor de kredietbeoordeling worden gegevens door Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG: Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. voert de kredietbeoordeling uit om het risico op betalingsachterstand te beoordelen en zo een kredietbeslissing te nemen op basis van uw kredietwaardigheid. De kredietbeoordeling is ook bedoeld om u te beschermen tegen overtollige schulden. Het verzoek om kredietwaardigheid- en/of bedrijfsinformatie verkregen van nationale kredietregisters, kredietagentschappen of bedrijfsinformatie registers met het oog op de kredietbeoordeling is ook in overeenstemming met een legitiem belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Deze gegevens worden opgeslagen met beperkte gebruikerstoegang.
Gegevensverwerking voor de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en de daarmee samenhangende rapportages door Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. en Daimler Truck AG is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 (f) AVG.
Het doel van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten is om risicomodellen te creëren die de kredietwaardigheid van klanten bepalen, waardoor het financiële risico wordt geminimaliseerd. Voor rapportages worden de onderliggende pseudonieme gegevens geanalyseerd om de geïmplementeerde statistische modellen in anonieme vorm te evalueren. De rapportages worden enerzijds gebruikt om de functionaliteit van risico-instrumenten te herzien om de waarschijnlijkheid van wanbetaling van de klant te bepalen, en anderzijds om aanbevelingen te formuleren voor efficiënt risicobeheer.

11.4
Worden mijn gegevens gedeeld?
Met het oog op de kredietbeoordeling worden gegevens over de kredietwaardigheid opgevraagd bij nationale kredietregisters of kredietagentschappen. Als onderdeel van het gegevensverzoek worden klantgegevens (zoals naam, handelsregisternummer) verstrekt aan deze partijen.
Ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en rapportages worden de verwerkte gegevens door Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. naar Daimler Truck AG gestuurd.

11.5
Worden mijn gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?
Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de bevoegde en gemachtigde afdelingen van Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., die aan het bankgeheim gebonden zijn. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de onderaannemers van Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., aan Daimler Truck Financial Services GmbH (als moedermaatschappij van Daimler Truck Financial Services Nederland B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen, ook als deze buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, overeenkomstig de regels van de toepasselijke regelgeving inzake de doorgifte van persoonsgegevens.

12 MARKETING

12.1
Wij mogen uw voorkeuren verzamelen om u per e-mail of SMS marketinginformatie toe te zenden die rechtstreeks van ons afkomstig is, onder meer in de volgende situaties:
• wanneer u zich online bij ons registreert;
• wanneer u een proefrit aanvraagt of een terugbelverzoek indient.
Wij doen dit alleen wanneer u akkoord bent gegaan met het ontvangen van deze informatie.

12.2
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met doelgerichte advertenties via sociale media en platforms en om maatwerkmarketing aan te bieden, behalve als u hiertegen bezwaar maakt.

12.3
We delen uw persoonsgegevens alleen met door ons geselecteerde derden, zodat zij u kunnen benaderen met marketinginformatie over hun producten en diensten, alleen wanneer u heeft aangegeven dat u dit wenst. Via de link op de pagina waarop wij uw toestemming vragen krijgt u meer informatie over deze derden. Nadat uw persoonsgegevens zijn gedeeld, geldt het privacy beleid van de derde partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens, niet ons privacy beleid. Als u eerder wel toestemming hebt gegeven, kunt u zich altijd uitschrijven voor het ontvangen van marketing van derden door de derde partij rechtstreeks te benaderen.

12.4
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van marketing van door ons geselecteerde derden, dan ontvangt u marketing via de communicatiekanalen van hun voorkeur.

12.5
Wij kunnen u van tijd tot tijd vragen uw marketingvoorkeuren te herzien. U krijgt dan het verzoek uw toestemming voor het ontvangen van onze marketinginformatie opnieuw te bevestigen.

12.6
U heeft het recht zich op een van bovengenoemde manieren uit te schrijven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze marketing gericht aan u. Zie voor meer informatie over de procedure ook artikel 8.4 ‘Intrekken van uw toestemming’ en artikel 8.5 ‘Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en geautomatiseerde besluiten die over u genomen worden’.

13 WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij maken wijzigingen altijd aan u bekend door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website en/of door u te benaderen via e-mail. Wijzigingen gaan in 7 dagen na de verzenddatum van onze e-mail of op de datum waarop wij de gewijzigde voorwaarden op onze website plaatsen, waarbij de eerste gebeurtenis leidend is. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig en telkens wanneer u onze website bezoekt te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord bent met (een onderdeel van) de nieuwe privacyverklaring, dan is het nodig dat u dat ons direct laat weten en stopt met het gebruiken van onze diensten.

14 CONTACT

Voor vragen, suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het wijzigen van uw marketingvoorkeuren voor Daimler Truck Financial Services Nederland B.V., Daimler Truck Financial Services Belgium NV/SA, kunt u contact opnemen met:

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V.
t.a.v Data Protection Coördinator
Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein
E-mail : dtfs_dpo@daimlertruck.com

15 OVER ONS

Daimler Truck Financial Services Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein

Daimler Truck Financial Services Belgium NV
Tollaan 68, 1200 Brussel, België

Daimler Truck Financial Services GmbH
Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland

Daimler Truck AG
Daimler Truck AG
Konzerndatenschutzbeauftragte
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
E-Mail: dataprivacy@daimlertruck.com